استخدام مدرس زبان

آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام مربی مجرب مهد کودک مسلط به زبان انگلیسی ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۲ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۳ استخدام سوپروایزر و اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۶ استخدام مترجم زبان فرانسه و انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۷ اسختدام مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۸ استخدام فرم زن انگلیسی در تهران (دورکاری) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۹ استخدام مترجم یار (فرمزن) حرفه ای زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۰ استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۱ استخدام کارشناس بازرگانی - خرید خارجی در یک شرکت تجاری ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۲ استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۳ استخدام کارمند بازرگانی در یزد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۴ استخدام کارشناس بازرگانی در مشهد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۵ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در رشت ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۷ استخدام سوپروایزر انگلیسی در شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۸ استخدام اساتید زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی خارجی در یک شرکت در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۰ استخدام کارشناس تولید محتوا سایت خانم در ارومیه ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام مربی مجرب مهد کودک مسلط به زبان انگلیسی ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۲ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۳ استخدام سوپروایزر و اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۶ استخدام مترجم زبان فرانسه و انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۷ اسختدام مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۸ استخدام فرم زن انگلیسی در تهران (دورکاری) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۹ استخدام مترجم یار (فرمزن) حرفه ای زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۰ استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۱ استخدام کارشناس بازرگانی - خرید خارجی در یک شرکت تجاری ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۲ استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۳ استخدام کارمند بازرگانی در یزد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۴ استخدام کارشناس بازرگانی در مشهد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۵ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در رشت ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۷ استخدام سوپروایزر انگلیسی در شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۸ استخدام اساتید زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی خارجی در یک شرکت در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۰ استخدام کارشناس تولید محتوا سایت خانم در ارومیه ۱۳۹۸-۰۵-۲۲

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School