استخدام مترجم

آخرین موقعیت های استخدامی مترجم برای همه زبان ها در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام مربی مجرب مهد کودک مسلط به زبان انگلیسی ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۲ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۳ استخدام سوپروایزر و اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۶ استخدام مترجم زبان فرانسه و انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۷ اسختدام مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۸ استخدام فرم زن انگلیسی در تهران (دورکاری) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۹ استخدام مترجم یار (فرمزن) حرفه ای زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۰ استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۱ استخدام کارشناس بازرگانی - خرید خارجی در یک شرکت تجاری ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۲ استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۳ استخدام کارمند بازرگانی در یزد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۴ استخدام کارشناس بازرگانی در مشهد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۵ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در رشت ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۷ استخدام سوپروایزر انگلیسی در شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۸ استخدام اساتید زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی خارجی در یک شرکت در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۰ استخدام کارشناس تولید محتوا سایت خانم در ارومیه ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۱ استخدام کارشناس تولید محتوا در تبریز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۲ استخدام مترجم انگلیسی دورکار در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۳ استخدام مدیر فروش،مترجم زبان انگلیسی و آلمانی در فارس ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۴ استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر-شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۵ استخدام مترجم دورکار در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۶ استخدام مترجم حرفه ای جهت سرپرستی مترجمان در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۷ استخدام مترجم رسمی زبان انگلیسی،فرم زن زبانهای انگلیسی،فرانسه ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۹ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۳۰ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
آخرین موقعیت های استخدامی مترجم برای همه زبان ها در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام مربی مجرب مهد کودک مسلط به زبان انگلیسی ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۲ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۳ استخدام سوپروایزر و اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در کرج ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۶ استخدام مترجم زبان فرانسه و انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۷ اسختدام مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۸ استخدام فرم زن انگلیسی در تهران (دورکاری) ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۹ استخدام مترجم یار (فرمزن) حرفه ای زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۰ استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۱ استخدام کارشناس بازرگانی - خرید خارجی در یک شرکت تجاری ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۲ استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۲۶
۱۳ استخدام کارمند بازرگانی در یزد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۴ استخدام کارشناس بازرگانی در مشهد ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۵ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در رشت ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۷ استخدام سوپروایزر انگلیسی در شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۸ استخدام اساتید زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی خارجی در یک شرکت در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۰ استخدام کارشناس تولید محتوا سایت خانم در ارومیه ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۱ استخدام کارشناس تولید محتوا در تبریز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۲ استخدام مترجم انگلیسی دورکار در اصفهان ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۳ استخدام مدیر فروش،مترجم زبان انگلیسی و آلمانی در فارس ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۴ استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر-شیراز ۱۳۹۸-۰۵-۲۲
۲۵ استخدام مترجم دورکار در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۶ استخدام مترجم حرفه ای جهت سرپرستی مترجمان در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۷ استخدام مترجم رسمی زبان انگلیسی،فرم زن زبانهای انگلیسی،فرانسه ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۲۹ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹
۳۰ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۵-۱۹

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School